فرم قرض به خدا

بدون شک خدمات صندوق در همۀ این حدود ۶۰ سال مرهون وظیفه شناسی و نیکاندیشی خیران بزرگوار بوده است. آنها که مال خود را از خدا دانستهاند و با باور به آیه کریمه «اِنْ تُقْرِضُـوااللهَ قَرضـاًحَسَنـاً یُضاعِفْـهُ لَکُمْ وَیَغْفِرْلَکُـمْ وَاللهُ شَکُـورٌحَلیـمٌ» (سوره تغابن، آیه 17)«اگر به خدا قرض وام نیکو (قرض الحسنه) دهید، آن را برای شما چندین برابر میگرداند و از گناه شما درمیگذرد، چرا که خداوند بسیار شکرگزار و بردبار استبا خدا معامله کردهاند.

صندوق قرضالحسنه حوزه علمیه مشهد در ادامه راه و برای تداوم و گسترش این خدمات نیز نیازمند همراهی خیرین خداباور است.

برای مشارکت در این کار خیر، برای خیرین با هر توانمالی، راههای مختلف پیش بینی شده است:

طرح خیر ماندگار؛

مبالغی به صندوق اهدا میشود تا به سرمایه صندوق افزوده شود.

طرح قرض جاری؛

مبالغی برای مدت مشخص در اختیار صندوق قرار میگیرد؛ صندوق در طول آن مدت برای اعطای قرضالحسنه از آن مبالغ اقدام می‌کند.

طرح خدمات مالی صندوق؛

برای افرادی که همواره مبالغ قابل توجهی در حساب خود دارند، حساب فعالیتهای اقتصادی فرد در صندوق قرار میگیرد و صندوق متعهد به یاری فرد در انجام امور مالی میشود. (بدون شک صندوق مدعی رقابت با بانکها و ارائه کامل خدمات الکترونیک نیست و طبیعتا خیر محترم با نگاه خیر و با عنایت به ارزشمندی قرض الحسنه یا حتی برای پرهیز از سرمایه‌گذاری در بانکها سرمایه خود را در صندوق قرض‌الحسنه نگهداری میکند.)

طرح اهدای امتیاز؛

فردی که به خدمات بانکداری الکترونیک نیاز زیادی دارد، میتواند حساب در گردش خود را به یکی از دو بانک قرض الحسنه مهر ایران یا رسالت منتقل نماید و در تفاهم با صندوق و بانک امتیاز وام مرتبط با کارکرد حساب خود را به حساب صندوق قرض الحسنه حوزه علمیه مشهد در آن بانک منتقل مینماید. (صندوق در کنار خدمات پرداخت وام قرضالحسنه داخلی، برخی طلاب را برای دریافت وام بدون کارمزد حاصل از این امتیازها به بانکهای قرض‌الحسنه مهر ایران و رسالت معرفی مینماید.)

حساب‌های خاص:

حساب 100:

خیرین محترم مبالغی را به منظور اعطای قرض‌الحسنه در مبالغ کم به صورت فوری و بدون تشریفات اداره به طلاب گرامی در اختیار صندوق می‌گذارند. وام‌گیرندگان مبالغ را در قالب یک یا دو مرحله از محل شهریه به صندوق بازمی‌گردانند.

وجوه اداره شده:

خیر گرامی مبالغی را در حساب خاص قرار می‌دهد و با معرفی افراد مورد نظر و طبق اقساط دلخواه، صندوق فرایند اعطای وام و اخذ وثایق و اقساط را بر عهده می‌گیرد.

وجوه هدفمند:

خیر گرامی مبالغی رابا هدف خاص در صندوق قرار می‌دهد و صندوق مبالغ را در همان راستا وام می‌دهد.

جهت مشارکت، لطفا این فرم را تکمیل نمائید

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .