یادی از روزهای سخت؛ خدمات صندوق پیش از انقلاب و در جریان انقلاب